http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії готує фахівців у галузях знань 15 Автоматизація та приладобудування та 14 Електрична інженерія за спеціальностями  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "фаховий молодший бакалавр".

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

         Викладачі циклової комісії автоматизації та електричної інженерії готують фахових молодших бакалаврів  за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фахівці, які закінчили дану спеціальність отримують кваліфікацію техніка-електрика.

Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях з монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.

Технік-електрик повинен вміти: читати конструкторські креслення й електричні схеми, виконувати роботи із проєктування електрообладнання й електроприводу різноманітних механізмів, систем автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричну апаратуру.

Випускники вміють розробляти, проєктувати, налагоджувати, моделювати і використовувати системи автоматичного управління складними електромеханічними об’єктами, програмувати як на мовах високого рівня, так і на неспеціалізованих мовах промислових мікроконтролерів, моделювати електротехнічні, електронні та електромеханічні пристрої та системи управління.

 Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

                                2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

-       базові знання понять і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх устаткування;

-       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових 15 матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі електричної інженерії;

-       базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації електроенергетичного, електротехнічного і електромеханічного устаткування та обладнання;

-       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності;

-       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

-       уміння застосовувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей;

-       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення їх енергоефективності;

-       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування технічних рішень;

-       здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх устаткування;

-       здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, вибору, впровадження, ремонту, та проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових;

-       уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів;

-       уміння аналізувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

-       уміння проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;

 Типові задачі та вміння професійної діяльності:

-       виконання та контроль монтажних та ремонтних робіт;

-       виконання та контроль пусконалагоджувальних робіт;

-       контроль якості електроенергії та режимів роботи споживачів;

-       розробка схем електропостачання та електроустаткування;

-       розрахунок споживачів, елементів захисту, обладнання та елементів схем;

-       виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

-       забезпечення техніки та електробезпеки під час проведення відповідних робіт;

-       користування ПЕОМ, програмно-апаратними комплексами, ресурсами Інтернету.

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з

-        Проектування електроустаткування і розробка систем автоматизації технік – проектувальник промислових установ і технологічних комплексів.

-        Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.

-        Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.

-        Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.

-        Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, організація праці персоналу.

-        Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту електроустаткування.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах:

-       технік-електрик;

-       електрик дільниці;

-       диспетчер електропідстанції;

-       електромеханік дільниці;

-       електромеханік із підіймальних установок;

-       технік з налагодження та випробувань;

-       технік-конструктор

 Випускники можуть продовжити навчання:

-       Київський національний університет будівництва і архітектури

-       Поліський національний університет

-       Державний університет "Житомирська політехніка"

-       Вінницький національний технічний університет

-       Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

-       Національний університет водного господарства та природокористування

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

         Викладачі циклової комісії автоматизації та електричної інженерії готують фахових молодших бакалаврів  за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Фахівці, які закінчили дану спеціальність отримують кваліфікацію електромеханік.

         Електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному підприємстві, їх діяльність пов’язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проєктуванням систем автоматизації.

         Фахівцю з цієї спеціальності слід володіти вмінням програмувати мікроконтролери, автоматичні регулятори, мати глибокі знання з обчислювальної та мікропроцесорної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки.

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

                                2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна

 

Професійні фахові спеціальні компетентності:

-       знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в області автоматизації технологічних процесів;

-       систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу автоматизованих систем;

-       здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень;

-       здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання;

-       здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Типові задачі та вміння професійної діяльності:

-       здача і прийом закінчених комплексів монтажних і спеціальних робіт;

-       нормування праці на дільниці;

-       розробка проектів виробництва робіт;

-       розробка локальних систем автоматизації;

-       перевірка приладів та засобів автоматизації;

-       забезпечення техніки та електробезпеки під час виконання відповідних робіт;

-       користування ПЕОМ, програмно-апаратними комплексами, ресурсами Інтернету.

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з

-       Створювання і підтримування функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;

-       Розробки програмного, технічного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління;

-       Управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;

-       Розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;

-       Планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах:

-       електромеханік;

-       електромеханік дільниці;

-       технік-конструктор з автоматизації виробничих процесів;

-       технік-електромеханік з автоматизації виробничих процесів;

-       техніка з налагоджування та випробувань

-       кресляр-конструктор систем автоматизації;

-       лаборант з обслуговування засобів автоматизації

Випускники можуть продовжити навчання:

-       Київський національний університет будівництва і архітектури

-       Поліський національний університет

-       Державний університет "Житомирська політехніка"

-       Вінницький національний технічний університет

-       Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

-       Національний університет водного господарства та природокористування

http://www.zoofirma.ru/