http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

 Циклова комісія соціальних наук, управління та адміністрування готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

Економіка. Дана спеціальність готує кваліфікованих фахівців у галузі економіки. Ви зможете виконувати професійну роботу економіста, економіста з планування, економіста з матеріально-технічного постачання, економіста зі збуту, техніка з нормування праці, техніка з планування, техніка з праці.

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Спеціальність посідає чільне місце в системі економічних знань. Після отримання знань зі спеціальності у нашому коледжі Ви зможете займати посади працівників планово-фінансових відділів, бухгалтерії, банківських службовців, працівників податкової служби.

 Студенти вивчають цикл гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, які є базовою основою формування майбутнього фахівця: економіка і нормування праці, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економіка підприємств, планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, податкова система, економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, банківські операції, гроші та кредит, бюджетна система, інформаційні системи і технології на підприємствах, контроль і ревізія, казначейська справа, фінанси, економічна статистика, страхові послуги, статистика фінансів.

За роки існування циклової комісії створена належна матеріально-технічна база, що дозволяє готувати кадри на високому рівні та реалізувати принцип ступеневої підготовки фахівців економічного профілю. Окрім лекційно-практичних занять студенти беруть участь у брейн-рингах, конкурсах, тренінгах. Також студенти мають можливість проявити себе під час олімпіади та конференціях.

Сучасна система освіти дозволяє випускникам продовжити за комплексом навчання у будь-якому вищому навчальному закладі ІІІ і ІV рівнів акредитації в Україні:

 • Житомирський державний технологічний університет
 • Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир)
 • Ірпінська національна податкова академія
 • Київський національний університет будівництва і архітектури.

Умовами комплексу передбачається гнучке та оперативне задоволення потреб підприємств Житомирського регіону в спеціалістах економічного профілю.

Студенти проходять виробничу та технологічну практики на підприємствах області, які в подальшому при можливості стають стартом у професійній кар’єрі випускників. Основна маса студентів пишається обраною професією, зацікавлена у придбанні знань, на що вказують позитивні відгуки під час їх опитування. Це наслідок постійної виховної роботи викладачів циклової комісії.

Фахівці з економіки можуть працевлаштовуватися на наступні посади:

 • Диспетчер виробництва
 • Технік з нормування праці
 • Технік з обліку
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з планування
 • Технік з праці
 • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • Технік-інспектор
 • Адміністративний помічник
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.)
 • Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування можуть працевлаштовуватися на наступні посади:
 • Менеджер (управитель) із грошового посередництва, із фінансового лізингу, надання кредитів, страхування  із фінансового посередництва 
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з фінансової роботи
 • Маклер біржовий
 • Фахівець з біржових операцій
 • Агент страховий 
 • Страхувальник 
 • Агент з нерухомості 
 • Аукціоніст (ліцитатор)
 • Експерт-консультант із страхування
 • Інспектор кредитний 
 • Інспектор обмінного пункту 
 • Інспектор з організації інкасації т
 • Інспектор з контролю за цінами
 • Державний податковий інспектор
 • Ревізор-інспектор податковий
 • Спеціаліст казначейства

Багато випускників працюють на відповідних посадах, заслуговують поваги, підвищують свій фаховий рівень та повертаються у коледж викладачами. Це є ознакою цілеспрямованої роботи викладачів циклової комісії та інших фахівців коледжу.

http://www.zoofirma.ru/